Allmänna villkor:

Genom att godkänna denna offert så godkänner uppdragsgivaren även Adwisemedia AB’s allmänna villkor.

Leveransvillkor:

Uppskattad leveranstid av projektet är enl. ök från och med godkänd offert om inget annat är överenskommet. Adwisemedia AB reserverar sig för för ev. fördröjning av Leverans pga. diverse orsaker som vi kan eller inte kan påverka oavsett om Adwisemedia AB alltid tar deadlines på största allvar. Uppdragens omfattning kan komma att ändras under uppdragets löptid och kan därför komma att förändra den uppskattade leveranstiden. Uppdragsgivaren förbinder sig dock till att alltid betala i tid och i enlighet med de bestämmelser som specificeras i detta avtal och i enlighet med dessa villkor såvida inget annat är överenskommet mellan parterna. Adwisemedia AB väljer om och när dessa villkor skall appliceras. Dessa villkor är avsedda att skydda byråns anställda från ohållbara deadlines eller krav från uppdragsgivare för att på så vis främja en god företagshälsa inom verksamheten. Adwisemedia AB har dock alltid som ambition att alltid leverera högkvalitativa tjänster inom utsatt deadline. Observera dock att leveranstiden endast avser tiden från och med godkänd offert tills dess att projektet eller den löpande tjänsten presenterats och eller utförts löpande och avser ej tid för diverse justeringar, sk. korrekturer, vidareutveckling av nya funktionaliteter eller själva lanseringen av projektet. Efter lansering av projekt som t.ex Webbprojekt eller E-Handelsprojekt  anses tjänsten vara 100% slutförd och levererad  om inget annat är överenskommet inför eller under offerten eller arbetsprocessen. Eventuella fel & buggar som upptäcks är upp till både byrån samt våra uppdragsgivare att identifiera dessa eventuella felaktigheter samt rapportera in dessa för att byrån skall kunna åtgärda dessa.

 

Faktureringsvillkor & Betalningsvillkor:

Vid beställning eller godkännande av offert där totalpriset överstiger 100.000 SEK exkl. moms faktureras 50% av beloppet med 15 dagars förfallodatum om inget annat är överenskommet och tydligt finns specificerat i offerten. Resterande 50% faktureras efter att Adwisemedia AB presenterat projektet med 10-15 dagars förfallodatum om inget annat är överenskommet. Vid beställning där totalbeloppet exkl. moms understiger 100.000 SEK exkl. moms faktureras totalbeloppet på en enda faktura med 10-15 dagars förfallotid efter vårt presentationstillfälle. Om projektet skulle fördröjas i mer än två månader på grund av orsaker utanför vår kontroll (som t.ex att uppdragsgivare ej återkopplar med material eller information som krävs för att vi ska kunna slutföra arbetet med projektet, alternativt andra orsaker) kommer Adwisemedia AB tvingas slutfakturera projektet på en faktura med anledning av att vi reserverat resurser, allokerat debiterbar tid samt lagt ut diverse kostnader i samband med produktionen av projektet. En förfallen faktura efterföljs av en ( 1 st ) påminnelsefaktura fem dagar efter förfallodagen gått ut. Vid obetald påminnelsefaktura överlämnas ärendet vidare till inkasso samt kronofogdemyndighet för betalningsföreläggande. Adwise rådande policy är att vi alltid i mån av tid och kapacitet försöka kontakta våra partners & uppdragsgivare innan en fordran går vidare för kravhantering. Uppdragsgivarens motprestation är efter utförd, presenterad eller levererad tjänst att alltid betala fakturor i tid och i enlighet med detta rådande villkor och avtal. Förfallna fakturor som kan innebära skada för byrån Adwisemedia AB kan komma att erläggas med förseningsavgift á 14% årsränta per månad. Adwisemedia AB avgör i enskilda fall när dessa villkor appliceras och är i synnerhet ämnade att skydda byråns ekonomiska bärighet mot “sena betalare” eller krav som ställs på byrån efter utförd och/eller levererad tjänst.

 

Tredjepartsleverantörer, Plugins, Teman & Webbläsare:

Observera att Adwisemedia AB ej juridiskt ansvarar för lösningar som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer som t.ex externa e-postleverantörer, serverlösningar via WP Engine & Kinsta, säkerhetspaket via ServerPilot, backuplösningar via JungleDisk, betalningsmoduler som t.ex Klarna Checkout, Stripe, Dibs eller liknande tjänster eller plugins/tillägg där en tredjepartsleverantör är inkopplad. Eftersom det inte är vi som äger tredjepartstjänsterna så kan vi heller inte hållas ansvariga för ev. driftstörningar eller prisjusteringar som ev.  kan inträffa. Observera även att i de fall då planerade/oförutsägbara licenskostnader för tredjepartstjänster tillkommer så kommer dessa kostnader att faktureras. För webbprojekt garanterar Adwisemedia AB stöd för de senaste versionerna av Google Chrome och Safari.

 

Hosting, Support Drift & Förvaltning:

För Webbsidor / E-handelsbutiker som Adwisemedia AB driftar tas en månadsavgift á 795 kr /månad exkl. moms (gäller webbsidor) eller 1 495 kr /månad exkl. moms (gäller E-handel). I de fall då Adwisemedia AB ser att hosting, drift, support och/eller förvaltning av webbplatser och/eller E-Handelsbutiker skadar bolaget ekonomiskt, tekniskt eller på annat vis bidrar med arbete som anses vara orimligt förbehåller byrån sig rätten att justera gällande ersättning för tillhandahållna hosting, support, drift och förvaltningstjänster.

Beloppet för Hosting, Support, Drift & Förvaltning av WordPress/WooCommerce-plattformen faktureras årsvis inför varje ny 12 månadersperiod. Önskas avtalet sägas upp så skall detta ske senast tre månader innan ny period inleds., annars förlängs avtalet per automatik under ytterligare en period á  12 månader. Adwisemedia AB avgör i enskilda fall när detta villkoret skall appliceras. Byråns ambition är dock alltid att vara tydliga i sin kommunikation med sina uppdragsgivare och partners.
Vid eventuell uppsägning av hosting, support, drift och förvaltningsavtal kommer Adwisemedia AB tillhandahålla uppdragsgivaren material/filer/databaser som ägs av uppdragsgivaren mot ord. timtaxa.

För tjänsten Erocket ingår Hosting, Support och Förvaltning som en del av avtalet. 

Garanti & Giltighetstid på Offerter:

Observera att eventuella fel som uppstår inom två månader efter leverans/presentation åtgärdas av oss kostnadsfritt förutsatt att vi är ansvariga för de ev. fel som uppstått. Denna garanti upphör att gälla om tredje part har eller har haft tillgång till koden eller plattformen/publiceringssystemet eller ev. plugins/tillägg. Adwisemedia AB har en generell giltighetstid på våra offerter. Denna förfallotid är som standard senast 60 dagar från och med offertens daterade datum. När offertens giltighetstid löpt ut gäller det offererade priset längre såvida inget annat är ök. Observera att dessa allmänna villkor är övergripande och kan ej ersättas av muntliga avtal, mailkonversationer eller liknande. Vid “Pro Bono”- projekt eller andra överenskommelser (muntliga såväl som skriftliga gäller) har Adwisemedia AB rätten att dra tillbaka det utförda arbetet i de fall som uppdragsgivaren som erhållit “Pro Bono”-arbetet ej håller sin del av avtalet/överenskommelsen, vad det än må vara.

 

För att en ändring i våra allmänna villkor ska vara applicerbara så skall dessa tydligt vara specificerade i offerten.