Allmänna villkor

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor reglerar den tjänst och de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av ”eRocket” (Nordic Digitalization AB), härefter kallad leverantören eller eRocketTM, till Kunden. För det fall att det i avtalet eller till avtalet hörande bilagor finns bestämmelser som avviker från dessa allmänna villkor skall avtalets bestämmelser och till avtalet hörande bilagor äga företräde. Om inte annat särskilt överenskommits utgör dessa allmänna villkor en integrerad del av avtalet mellan parterna. Kund kan vara myndig fysisk person eller juridisk person. Är fysisk person inte myndig är dennes målsman ansvarig och skall därmed även underteckna avtalet mellan parterna. Avtalet är gällande i samband med att tjänsten eRocket driftsätts.

1.1 Allmänna villkor vid användning av tjänsten.

Observera att dessa allmänna villkor godkänns av klienten/kunden och görs gällande samtidigt som tjänsten driftsätts.


2. Tjänsten / Tjänster

Tjänsten skall tillhandahållas i enlighet med vad som särskilt avtalats muntligen via muntligt avtal mellan Leverantör och Kund och/eller skriftligen baserat på exempelvis konversationer via e-post eller offerter/avtal-erbjudanden som agerar som underlag för avtal eller liknande som skickats från Leverantör till Kund. Leverantören äger rätten att göra tillägg till, ta bort eller förändra de tjänster som avtalats under avtalsperioden. Leverantören får företa förändringar i tjänsten när som helst under avtalsperioden efter att Kunden underrättats därom. Kunden har då rätt att tidigast tre månader innan avtalsperiodens slut säga upp tjänsten till upphörande. Kunden äger inte rätt att göra några andra påföljder gällande vid Leverantörens förändringar än vad som anges i denna punkt. Kunden äger rätt att skicka in önskemål på andra tjänster eller ytterligare tillägg till avtalade tjänster. I detta fall skall dessa beställningar skriftligen meddelas Leverantören. I de fall Leverantören har möjlighet att erbjuda dessa andra tjänster eller tillägg utgår extra kostnader enligt vid var tid gällande prislista eller enligt annan överenskommelse. Kunden äger nyttjanderätten till tjänsten, men äger rätten ej tjänsten i sig. Tjänsten kommer även över tid att bli bättre och bättre och ständigt itereras med nya funktioner, säkerhetsuppdateringar, med mera. Kunden betalar endast i det fall då Leveranstörens analysverktyg som i sin tur är ett verktyg ägt av tredje part, där data/statistik ej utav Leverantören kan

manipuleras. Baserat på denna data/statistik skapas sedan underlag för faktura som utgår till Kunden. Tjänsten är 100% baserat på dess prestation i form av placeringar på Google i det organiska söket, där topp 10 placeringar debiteras med 42:- per dag och sökfras som innehar en topp 10 placering. Exempel: Om Kunden har valt 8-18 st sökfraser som Kunden önskar synlighet på i det organiska söket på Google, kommer Kunden endast faktureras för de sökfraser som innehaft en topp 10 placering, organiskt på Google (detta exkluderar köpt annonsering, t.ex Google Ads, eller det lokala söket, dvs Google My Business, eller kart-sökningen och dess resultat på Google).

Leverantören äger rätt att från tid till annan ändra och/eller förbättra programvara och utrustning och/eller installera nya releaser och versioner av Leverantörens tillhandahållna tjänster. Kunden äger inte rätten till tillhandahållen tjänst så som av Leverantören tillhandahållen tjänst “eRocket” med av Leverantören eller Kundens författade texter, samt av Leverantören köpta bilder, video eller liknande material, alternativt material som tillhandahållits till Leverantören av Kunden.

Då tjänstens utformning och syfte är specifikt att generera värde i form av placeringar på Google där synlighet/exponeringar agerar som vilken reklam som helst, så äger Kund heller inte rätt att begära önskemål på ändringar som avser tjänsten såvida inte det förekommer felaktigheter i texterna eller kontaktuppgifterna.

I dessa fall skall Leverantören kontaktas inom 30 dagar av Kunden för att således kunna korrigera texter eller kontaktuppgifter. Detta gäller dock ej inköpta bilder eller rörligt material. Tjänsten eRocket är i ett första steg specifikt utformad för att maximera förutsättningarna att nå en god synlighet i sökmotorer på de sökfraser som av Leverantören eller Kunden är utvalda. Tjänsten ”eRocket” är specifikt utformad för att konvertera den inkommande relevanta trafiken till riktiga “leads” där målet är att besökarna som genererats skall ta kontakt med Kunden och/eller utföra bokningar, begära offertförfrågningar eller liknande direkt på Tjänsten ”eRocket”. Leverantörens Tjänst ”eRocket” kan även i vissa fall driva vidare relevant trafik till Kundens egna webbplats.

I de fall då trafik dirigeras vidare till Kundens egna webbplats så är det Kundens ansvar att spåra dessa konverteringar då Leverantören ej har tillgång till Kundens egna webbplats.

Spårning av besökare samt konverteringar på utav Leverantörens producerade Tjänsten ”eRocket” är Leverantörens ansvar.

2.1 Drift och underhåll

I händelse av driftavbrott eller andra trafikhindrande fel åtar sig Leverantören att skyndsamt efter felanmälan påbörja felavhjälpning. Felanmälan sker i första hand via mail till supportavdelningen, vilken är bemannad samtliga vardagar förutom röda dagar mellan 10:00-15:00. Leverantörens ansvar vid driftavbrott gäller inte när felet helt eller delvis kan hänföras till Kunden eller annat som ligger utanför Leverantörens kontroll, som t.ex tredjeparts-leverantörer där servrar och hosting inte ägs av Leverantören. Kan felet helt eller delvis hänföras till Kunden äger Leverantören rätt att debitera skäliga kostnader för nedlagd tid enligt vid var tid gällande prislista. Som driftavbrott skall inte anses avbrott som sker under tid för planerat underhåll av nät eller annan utrustning. Återbetalning sker inte på grund utav ev. Driftstörningar eller haveri av servrar eller utrustning som påverkar driften av tjänsten. Återbetalning sker inte om Kunden t.ex släckt eller tagit bort ompekningen till Leverantörens hyrda servrar och som direkt bidrar till att kampanjsidor eller annat släcks. All form av försök till sabotage mot den tillhandahållna tjänsten beivras med full betalning för avtalad tjänst oavsett avtalad uppdelning där ett medelvärde baserat på historisk data i form av tidigare men ej uteslutande, utställda fordringar (t.ex månadsvis eller kvartalsvis betalning).


3. Leverantörens åtaganden

Leverantören åtar sig att:

 1. tillhandahålla tjänsten enligt vad som avtalats;
 2. fullgöra sina åtagande enligt gällande lagar och förordningar;
 3. utföra tjänsten på ett fackmannamässigt sätt.
 4. inte lämna några som helst garantier kring specifika placeringar i sökmotorer.

4. Kundens åtaganden

Kunden åtar sig från tid till annan att:

 1. använda tjänsten i enlighet med vad som avtalats samt enligt gällande lagar, regler och förordningar;
 2. i de fall då Kunden vill ha kampanjsidan på en subdomän så skall Kunden själv skapa en subdomän och peka subdomänen till rätt IP-adress som tillhandahålls av Leverantören. I de fall då detta inte görs har Leverantören rätt att slutfakturera Kunden för hela avtalsperioden.
 3. säkerställa att tredje part inte äger rätt att ta bort eller förändra Kundens tillgångar från Kundens driftställe i enlighet med avtalade villkor;
 4. följa de av Leverantören från tid till annan meddelade föreskrifter gällande tjänsten;
 5. ej nyttja resurser eller söka obehörig åtkomst till Leverantörens system, vilka inte är avsedda för Kunden;
 6. i rätt tid betala förfallna avgifter, eventuella påminnelseavgifter och fakturor.
 7. i rätt tid efter mottagit mail från leverantör inkomma med information nödvändig för produktion samt färdigställande av tjänst. Leverantören förbehåller sig rätten att egenhändigt ta fram denna information i det fall tidsfristen utlöpt.

5. Dröjsmål

Leverantören är i dröjsmål när driftsättning/lansering/uppsättning infaller senare än fyrtio (40) arbetsdagar efter avtalad tidpunkt samt detta inte beror på Kunden och/eller omständigheter utanför Leverantörens kontroll. Kunden äger inte rätt att göra några andra påföljder gällande vid Leverantörens dröjsmål än vad som anges i denna punkt. Leverantören äger rätt att debitera Kunden för skäliga kostnader som kan hänföras till dröjsmål orsakade av Kunden.


6. Avgifter

Avgifter utgår enligt Leverantörens vid varje tid gällande prislista för tjänsten, om inte annat avtalats. Alla avgifter är beräknade i SEK och exklusive lagstadgad mervärdesskatt (moms). Avgifter kan bestå av rörliga, fasta eller engångsavgifter. Har inte fast pris uttryckligen avtalats äger Leverantören rätt att löpande justera priset. Avgiftsjustering skall på lämpligt sätt aviseras i förväg. Leverantören äger alltid rätt att med omedelbar verkan höja avgifter om höjningen är hänförlig till förändring av valutakurser eller andra omständigheter som ligger utanför Leverantörens kontroll och som påverkar kostnaden för den avtalade tjänsten.

Om Kunden inte har utnyttjat beställd tjänst på grund av försening eller omständighet hänförlig till Kunden, befriar detta inte Kunden från betalningsskyldighet. Om inte annat följer av avtalet, medger Kunden Leverantören att debitera avgifter då tjänsten är driftfärdig eller från det tidigare datum då Kunden börjat utnyttja tjänsten.


7. Betalning

Rörliga och fasta avgifter faktureras i förskott, årsvis och inför kommande avtalsperiod eller inom 30 dagar från och med muntligt eller skriftligt godkänt avtal. Betalningsvillkor är 15 dagar netto om ej annat överenskommits. Har full betalning inte skett senast tio (10) dagar efter det att påminnelse tillsänts Kunden äger Leverantören att med omedelbar verkan stänga avtalade tjänster tills full betalning sker. Vid försenad betalning utgår en årlig dröjsmålsränta om femton (15) procent, från förfallodagen till dess full betalning sker. Leverantören äger dessutom rätt att debitera lagstadgade påminnelseavgifter och eventuella inkassoavgifter. Om Kunden byter faktureringsadress skall detta utan dröjsmål skriftligen meddelas Leverantören.

Leverantören äger rätt att utföra kreditupplysning på Kunden innan beställd tjänst startas. Leverantören kan begära att Kunden, som säkerhet för beställda tjänster, löpande betalar både rörliga och fast avgifter minst två (2) månader i förskott, varvid eventuell avräkning i efterskott sedan sker mot faktisk kostnad. Kunden skall snarast meddela Leverantören om faktura anses felaktig. Sker detta inte inom skälig tid (senast 5 dagar efter fakturadatum) förlorar Kunden rätt att göra invändning mot faktura.


8. Immateriella tillgångar

Alla immateriella rättigheter till utrustning, mjukvara, manualer, författade texter, design, layout eller annan egendom och information som tillhandahålls av Leverantören, är och förblir Leverantörens, eller dess licensgivares, egendom. Kunden erhåller genom avtalet en begränsad, icke-exklusiv och icke överlåtbar eller upplåtbar rätt att använda den mjukvara som görs tillgänglig för Kunden för Kundens användning av beställda tjänster. Kunden äger ej rätt att duplicera eller på annat sätt kopiera Leverantörens utrustning, mjukvara, manualer, författade texter, design, layout eller annan egendom och information som tillhandahålls av Leverantören.


9. Risken för förmedlad information

Leverantören är inte ansvarig för förlust eller förvanskning av den information som förmedlas elektroniskt genom tjänsten eller andra av Leverantörens tredjepartstjänster.


10. Ansvar för förmedlad informationsinnehåll

Kunden ansvarar gentemot Leverantören för att information som har överförts till eller hanteras inom tjänsten ej utgör intrång i tredje mans rätt eller på något annat sätt står i strid med gällande lagstiftning eller är att betrakta som stötande och/eller oacceptabel eller kan skada Leverantören eller annan. Leverantören har rätt att omgående förhindra fortsatt spridning av information i tjänsten och/eller fortsatt användning av tjänsten vid brott mot ovanstående. Leverantören har rätt att ta del av

all information som överförts eller lämnats till tjänsten för att kunna fullgöra sådan rättighet.


11. Registrering av användare

Leverantören för logg över tjänstens användning i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning.


12. Leverantörens skadeståndsansvar

Leverantörens ansvar för tjänsten omfattar inte fel som är av mindre betydelse för tjänstens avsedda användning eller som inte skäligen kan anses innebära annat än ringa olägenhet för Kunden.

Leverantören ansvarar endast för skador som orsakats genom försummelse av Leverantören men ej av Leverantören anlitad underleverantör. Leverantören ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom utebliven vinst eller nytta, minskad produktivitet/produktion eller andra affärsförluster som Kunden kan tänkas göra. Leverantören ansvarar inte heller för skada på tredje mans egendom, hinder att uppfylla åtagande gentemot tredje man eller annan skada som inte rimligen kunnat förutses av Leverantören.


13. Kundens skadeståndsansvar

Kunden skall hålla Leverantören skadeslös från krav riktade mot Leverantören från tredje man till följd av information som Kunden ansvarar för enligt punkten 10 ovan.


14. Hävningsgrunder

Om part gör sig skyldig till kontraktsbrott och ej vidtagit rättelse senast trettio (30) dagar efter det att skriftliga anmaning lämnats av den andra parten, äger den senare rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp avtalet. Part har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om den andra parten inställt betalningarna, inlett ackordsförhandlingar, är i likvidation, gått i konkurs eller visar andra klara tecken på obestånd.


15. Force Majeure

Parterna är befriade från påföljd om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som part rimligen inte kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständigheter avses bl.a. arbetskonflikt, krig, blixtnedslag, eldsvåda, extrema väderförhållanden, myndighetsbestämmelse eller

annan offentlig reglering, brist på transporter, energi eller annan liknande omständighet. Om ett force majeure läge inträffar skall vederbörande part meddelas så att rådande omständigheter tas i beaktande gällande dess skyldigheter.


16. Överlåtelse av avtal

Kundens överlåtelse av avtalet får endast ske efter skriftligt godkännande från Leverantören och ny avtalspart. Leverantören äger rätt att överlåta rätten att mottaga betalning enligt detta avtal samt att överlåta avtalet i samband med fusion, förvärv eller annan omstrukturering av Leverantörens verksamhet. Parterna äger rätt efter skriftligt meddelande överlåta avtalet till ett bolag som part kontrollerar, eller till bolag som kontrollerar part eller till bolag som tillsammans med sådant tidigare nämnt bolag kontrollerar part, förutsatt att överlåtande part fortsatt är solidariskt ansvarig för skyldigheterna i avtalet.


17. Sekretess

Parterna förbinder sig att för utomstående inte avslöja sådan information som endera part erhållit och är att betrakta som affärshemligheter eller på annat sätt är konfidentiell. Parterna skall också vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att sådan information sprids eller avslöjas till tredje part av anställda hos endera part.


18. Ändring av Villkor

Dessa allmänna villkor gäller tillsvidare om annat inte avtalats. Leverantörens villkorsändringar bör men kräver ej avisering med minst en (1) veckas varsel. Om avtalsändring är till väsentlig nackdel för Kunden äger Kunden rätt att säga upp avtalet med verkan tidigast från och med avtalad avslut av tjänsten.


19. Avtalsperiod

Avtalet gäller från den dag avtalet godkänts (muntligt eller skriftligt) av Kunden eller vid den tid när beställning erhållits. Avtalet gäller därefter under en inledande avtalsperiod om 12 kalendermånader om inget annat uttryckligen anges i avtalet, räknat fr.o.m dagen för tjänstens driftsättning från Leverantörens sida. Har inte avtalet sagts upp av endera parten senast tre (3) kalendermånader innan avtalets förfallodatum, förlängs avtalet med automatik med samma avtalslängd som föregående period och med samma uppsägningstid. Uppsägningar skall vara Leverantören tillhanda skriftligen. I det fall 30 dagars provperiod applicerats övergår avtalet till en avtalsperiod om 12 kalendermånader där ovan villkor gör sig gällande.


20. Konsekvenser av avtalets upphörande

När avtalet upphör förfaller också Kundens rätt att nyttja Leverantörens tjänster. Detta innebär i praktiken att författade texter, design, layout och kampanj/landningssidor inaktiveras och tids nog försvinner från sökmotorernas sökresultat. Observera att Leverantören inte kan hållas ansvarig för eventuella förlorade rankings/placeringar i sökresultaten, eller annan skada som kan tänkas påverka Kunden när tjänsten avaktiveras. När avtalet sägs upp är Kunden skyldig att snarast återlämna / avinstallera / upphöra att använda/nyttja den av Leverantören tillhandahållna tjänsten, samt att skriftligen bekräfta att så har gjorts.


21. Tvist

Tvist angående tillämpningen eller tolkning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av allmän domstol enligt svensk lag. Första instans är Borås Tingsrätt. På avtalet i sin helhet skall svensk lag tillämpas.